Full Time Temizlik Personeli

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Beta Temizlik Hizmetleri Olarak ihtiyaç duyduğunuz temizlik personelini Kamu ve Özel sektör Firmanız içinde mevcut Hizmetli Personel istihdam yükünü, kendi bünyenizdeki maliyeti ile eş değer rakamlarla sunmayı taahhüt ediyoruz .(Çalışan Hizmetli tüm özlük hakları tarafımızdan karşılanmak üzere) her bir çalışan özlük dosyasını oluşturup siz değeri müşterilerimize sunuyoruz. 

Çalıştırılacak işçilere ait yaka kimlik kartları ile aşağıda yazılı belgeleri bir dosya içinde işe başladıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde işveren  veriyoruz.

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (işçinin işe başladığı gün),

-Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak iyi hal kâğıdı,

-İkametgah il muhaberi,

-İki adet vesikalık fotoğraf (4x6).

 Personel Maliyet Tablosu

İşçilerin özel kıyafeti olacak. Kıyafetler yüklenici tarafından verilecektir. . Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir. 3 yılda toplam 6 adet kıyafet verilecek olup; Kıyafetler, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa birer adet kıyafet verilecektir.

Yüklenici, temizlik işinden sorumlu olduğu binalarda çalıştırmış olduğu işçilerle ilgili özel bordro düzenleyecektir

Yüklenici iş esnasında meydana gelecek hasar ve zararı tazminle mükelleftir.

Yüklenici hiç bir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu konudaki doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

Yüklenici iş kanunu, iş sağlığı ve iş güvenliği hükümlerine göre, işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirini alacak ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına izin vermeyecektir. 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve buna bağlı ilgili yönetmelik ve tebliğleri gereğince her türlü işçi işveren hakkındaki kanunlardan dolayı işçi alınması veya işçi ücretlerinin ödenmesi, işçi çıkartılması gibi hadiselerden dolayı tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun kapsamında her türlü güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasında Yüklenici sorumludur.

Yüklenici herhangi bir grev ya da işi durdurma veya bırakma durumunda hizmeti aksatmayacak ve bununla ilgili tedbirleri alacaktır.

İşçiler ve işçilerle ilgili yöneticilerin iş ile ilgili bina dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

İş kanunu ve ilgili mevzuatlar ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması vesair konularda tüm sorumluluk yükleniciye ait olup, idare bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.

Yüklenici, SGK'ndan alınacak onaylı aylık prim ve hizmet belgesinin örneğini, çalışma odalarında işçiler tarafından görülebilecek bir yere asacaktır.

İşçilerin sigorta primlerinin çalıştırıldıkları gün kadar yatırılması zorunludur; ancak sürekli çalışan işçilerin aylık sigorta primleri tam olarak (30 gün) yatırılacaktır.

Temizlik işçilerinin kullanacağı makina ve malzemelerinin konulabilmesi için idare tarafından bir oda verilecektir.

Temizlik işinde çalışacak personel için günlük imza çizelgeleri (Temizlik Bilgi Formu, Makine Bilgi Formu ve İşçi Puantaj Cetveli) tanzim edilecek, böylece personelin görevde olup olmadığı tespit edilecektir.

Temizlik hizmeti yapılan binada bulunan bina sorumlusu ve yüklenici yetkilisinin imzalarını taşıyan günlük çalışma durumunu gösterir “Temizlik Bilgi Formu, Makine Bilgi Formu ve İşçi Puantaj Cetveli” düzenlenecektir.

Yüklenicinin ilgili aya ait SGK’na Vermekle Yükümlü Olduğu Sosyal Sigortalar Prim Bildirgesi (Sigortalı Hizmet Listesi),(emekli işçi çalıştırması halinde Sosyal Güvenlik Destek Prim Bildirgesi), tahakkuk fişini, bir önceki aya ait tahsilat makbuzu ile aylık bordrolarını idareye teslim edecektir.

İşçi puantaj cetvelleri ile yüklenici tarafından Kampüs veya bina bazında çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordrolarının uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla, (tüm çalışanlar tarafından maaşları ödeme esnasında imzalatılmış olarak) ücret bordroları idareye teslim edilecektir.

İşçi puantaj cetvellerinde, aylık bordolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK’nca verilmiş olan sigorta sicil numaralarının uyumlu olduğu kontrol edilecektir.(Uyumsuzluk halinde tüm sorumluluk yükleniciye aittir.)